cirkulaer økonomi

Cirkulær økonomi: Hvad det er og hvordan det kan hjælpe miljøet

I takt med industrialiseringens fremmarch har vores lineære økonomimodel – ‘tag, fremstil, forbrug og smid væk’ – presset planetens ressourcer til bristepunktet. Dette har sat gang i en søgen...

Af Symbion

Senest redigeret: 27. januar 2024


I takt med industrialiseringens fremmarch har vores lineære økonomimodel – ‘tag, fremstil, forbrug og smid væk’ – presset planetens ressourcer til bristepunktet. Dette har sat gang i en søgen efter bæredygtige alternativer.

Grundprincipperne i cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi er modsætningen til den lineære. I hjertet af cirkulær økonomi ligger en fundamental omlægning af vores forbrugs- og produktionsmønstre. Det handler om at skabe systemer, hvor produkter og materialer kontinuerligt genintroduceres i økonomien, og transaktionerne ikke blot fører til enkeltstående forbrug, men til en bæredygtig cirkulation af ressourcer. Denne tilgang er kendetegnet ved designstrategier, der fokuserer på at forlænge levetiden af produkter gennem reparation, genbrug og genanvendelse. Eliminering af affald og forurening er et nøgleelement, hvor alt materiale betragtes som en værdifuld ressource, og toksicitet minimeres. Den cirkulære økonomi omfavner desuden princippet om regenerering af naturlige systemer, hvilket indebærer, at man ikke bare skal sænke skadevirkningerne på naturen, men aktivt arbejde for at genopbygge de naturlige kredsløb og habitater, vi er afhængige af.

Fra lineær til cirkulær tankegang

I en traditionel, lineær økonomi forventer vi at skabe, bruge og smide væk – et system der tydeligt tærer på vores planetens ressourcer.

Ved at omfavne en cirkulær økonomimodel, integrerer vi principper om genbrug, genanvendelse og ressource-effektivitet, hvorved virksomheder skaber mindre affald og drivhusgasser.

Denne perspektivændring fra lineære til cirkulære processer fremmer innovation og effektivitet, hvilket ikke blot gavner miljøet, men tillige styrker virksomhedernes konkurrenceevne og bæredygtighed.

Genanvendelse og genbrug som kerneelementer

Genanvendelse og genbrug er uundværlige i en cirkulær økonomi, idet de muliggør en forlænget levetid for materialer. Ved at materialer genbruges og råstoffer recirkuleres reduceres behovet for nyudvinding og skåner dermed naturen for yderligere belastning.

Genanvendelsen forsyner industrien med sekundære råstoffer, som sparer på jordens begrænsede ressourcer. Det er en direkte vej mod en mere bæredygtig fremtid.

Produkter designes med genanvendelighed for øje, hvilket betyder, at komponenterne nemt kan separeres og genindtræde i produktionscyklussen. Dermed maksimeres råstoffernes værdi over længere tid.

Effektivt genbrug kræver innovative løsninger for at sortere og omdanne affald til værdifulde materialer. Det understøtter dannelsen af nye markeder for upcyclede produkter.

Gennem højere krav om produktansvarlighed drives virksomheder til at rekonceptualisere deres produkter. Design for deconstruction og reassembly bliver afgørende principper, som faciliterer en mere problemfri retur af materialer til produktion kredsløbet.

Samlet set skaber disse praksisser en resilient infrastruktur, hvor intet går til spilde. Det bidrager til at opretholde et balanceret økosystem og danner grundlag for en bæredygtig økonomisk model.

Forretningsmodeller der understøtter cirkularitet

Cirkulær økonomi kræver forretningsmodeller, der anerkender værdien af ressourcer gennem hele deres levetid. Det kan være modeller, der fokuserer på salg af produkter som en service, hvor kunder betaler for brugen af et produkt frem for at eje det. Dette skaber incitamenter for virksomhederne til løbende at vedligeholde og opgradere produkterne, hvilket forlænger deres levetid og reducerer affaldet.

Leasing- og returordninger er andre eksempler, der fremmer genbrug og remanufacturing. Ved at tilbyde kunderne at sende gamle produkter tilbage, kan virksomhederne sikre, at materialerne genindtræder i produktionscyklen. Disse forretningsmodeller understøtter en ‘lukket kreds’, hvilket er essentielt for at mindske ressourceforbruget og skabe mindre affald. Sådanne strategier kræver dog også, at både producenter og forbrugere ændrer mindset for at omfavne denne bæredygtige tilgang.

Dele-ressourcer 

Dele-ressourcer, også kendt som deleøkonomi eller delt økonomi, refererer til en forretnings- eller økonomimodel, hvor adgang til ressourcer, som f.eks. produkter, tjenester eller viden, deles mellem virksomheder. I stedet for at eje disse ressourcer, deles de med andre på en fleksibel og ofte omkostningseffektiv måde. Denne tilgang fremmer optimal udnyttelse af ressourcerne, reducerer spild, og kan bidrage til bæredygtighed og socialt samarbejde.

Dele-ressourcer udgør på den måde hjørnestenen i en cirkulær forretningsmodel. På Symbion Frederiksberg er dele-ressourcer ikke kun en mulighed, men en nøglekomponent i det innovative fællesskab. Ved at dele laboratorieudstyr, kvadratmeter og viden skabes ikke kun besparelser, men også et bæredygtigt økosystem, der styrker virksomheders vækst og bidrager til en ny form for økonomisk samarbejde. Dette skifte mod en deleøkonomi inden for ressourceforvaltning markerer en progressiv udvikling mod mere bæredygtige forretningspraksisser, som Symbion Frederiksberg aktivt omfavner og fremmer.

Læs mere om Symbion Frederiksberg her. 

Økodesign og innovation

Økodesign handler om at integrere miljøhensyn i produktudviklingsprocessen for at minimere negativ miljøpåvirkning.

  • Livscyklusanalyser for at forstå og forbedre et produkts samlede miljøudslip
  • Brug af bæredygtige materialer som genbrugsplast eller biokompositter
  • Modulær design som tillader nem reparation og opgradering
  • Energieffektivitet for at reducere forbruget under drift
  • Genanvendelighedsprincippet, hvor produkter designes til let adskillelse og genanvendelse

Innovation i denne kontekst indebærer udvikling af nye forretningsmodeller som fremmer genbrug og ressourceeffektivitet.

Disse principper har potentialet til at transformere markeder og skabe vækst, mens de positive miljøeffekter intensiveres.

Læs også: Hvordan biosustainability skaber værdi for virksomheder

De miljømæssige fordele ved cirkulær økonomi

I essensen er cirkulær økonomi en bevægelse væk fra den traditionelle, lineære økonomiske model, hvor produkter skabes, anvendes og derefter smides væk. Overgangen til et cirkulært system, hvor ressourceforbruget minimeres og genanvendelse maksimeres, har betydende miljømæssige fordele. Ved at holde materialer i et evigt kredsløb reduceres behovet for ekstraktion af nye råmaterialer, hvilket fører til mindre affald og en nedgang i de miljøskadelige effekter forbundet med produktion og forbrug.

Desuden bidrager cirkulær økonomi til at reducere udledningen af drivhusgasser, grundet optimeringen af produktlivscyklussen og effektiviseringen af ressourceanvendelse. Konceptet styrker også biodiversiteten ved at mindske den overordnede miljøbelastning, idet trykket på naturlige habitater formindskes, når behovet for nye råstoffer aftager. Denne bæredygtige tilgang kan støtte op om globale målsætninger som FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som har til formål at sikre en levedygtig planet for kommende generationer.

Reduktion af affald og forurening

Reducering af affald og forurening er en central målsætning i den cirkulære økonomi. Ved at omdesigne produkter og processer kan vi undgå affaldsdannelse og minimere emissioner, hvilket giver en direkte miljøgevinst.

Genbrug af materialer er essentielt for at nedbringe forureningen. I et cirkulært system bliver affald til ressourcer.

En cirkulær økonomi lægger vægt på produktdesign, der faciliterer reparering, genbrug og genanvendelse, formindskende behovet for nyproduktion og associeret forurening. Det indebærer en omhyggelig betragtning af produkters levetid, brug og endelige disposition.

Ved at omdanne industrielle restprodukter til sekundære ressourcer reduceres forurenende udvinding af råstoffer. En holistisk tilgang til produktets livscyklus betyder, at vi skal designe for affaldsreduktion fra starten – fra råmaterialer over fremstilling, distribution og brug, til genindvinding. Dette skaber en mere bæredygtig og ansvarlig produktionskultur, hvor vi erkender vigtigheden af hver eneste komponents potentiale og værdi.

Bevarelse af naturressourcer

Naturressourcer er grundlaget for alt liv. Vi lever i en verden, hvor naturlige ressourcer som vand, mineraler og biomasse udnyttes i en alarmerende fart. Uden en bevidst indsats for at bevare disse ressourcer, risikerer vi at underminere vores planets livsgrundlag, med alvorlige følger for både økosystemer og mennesker. En cirkulær økonomi anerkender vigtigheden af at beskytte naturressourcerne og arbejder for at maksimere deres anvendelse effektivt og ansvarligt.

Nøglen ligger i bæredygtig forvaltning. Effektiv udnyttelse betyder ikke kun genbrug. Når vi taler om bæredygtig forvaltning af naturressourcer, inkluderer det også at anvende fornybare ressourcer og udvikle alternativer til knappe råstoffer. Dette kan være gennem brug af biobaserede materialer, som er mindre ressourceintensive, eller ved at innovere indenfor materialevidenskab for at finde substitutter, der mindsker vores afhængighed af ekstraktion og udvinding af naturlige materialer.

Levetid og genanvendelighed skal redesignes.I den cirkulære økonomi er produkt- og materialevalg kritiske faktorer. Når virksomhederne designer deres produkter med fokus på lang levetid og muligheden for genanvendelse eller opgradering, bidrager de til at mindske presset på naturressourcerne. I 2023 bør dette perspektiv være dybt integreret i enhver forretningsstrategi – et skridt, der kan accelerere overgangen til bæredygtig ressourceudnyttelse.

Læs også: Hvad er bæredygtig energi og hvordan er det økonomisk fordelagtigt?

Symbion

I Symbion Community kan du blive en del af et bæredygtigt kontorfællesskab med mange andre dygtigste iværksættere. Symbion Community er det oplagte sted for dig som vil skabe ny viden, nye idéer og relationer med andre iværksættere, der deler samme passion som dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, hvis du ønsker at vide mere. Vi står klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Vi glæder os til at hjælpe dig!

Andre indlæg under
Guides

Få tip og tricks til “alt mellem himmel og jord” i vores mange guides.Danmarks største startup miljø.

Bliv en del af Symbion Community i dag